Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Παράρτημα ΙΙ: Χορήγηση Κωδικών

Διαδικασία Χορήγησης/Επικαιροποίησης Κωδικών:

Διαδικασία χορήγησης/επικαιροποίησης κωδικών για την πλατφόρμα του ΚΕΑ (για χρήστες και επόπτες): Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας, ο οποίος αποστέλλεται με διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dkf@yeka.gr :

      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
Π.Ε.:
ΔΗΜΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΜΗΜΑ:
Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΠΟΠΤΗΣ 
(ΧΡΗΣΤΗΣ: καταχώρηση στοιχείων αίτησης/ΕΠΟΠΤΗΣ: καταχώρηση στοιχείων, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση αιτήσεων)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
(με το οποίο έχετε πιστοποιηθεί ή επιθυμείτε να πιστοποιηθείτε ως χρήστης ή επόπτης)

Διαδικασία χορήγησης κωδικών για την πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΚΕΑ (e-learning): 
Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας (δεν απαιτείται διαβιβαστικό) και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση keaprogram@digitalschool.gr:

 
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL