Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Παράρτημα Ι: Εισηγήσεις για αναδρομική καταβολή

Αναδρομική καταβολή αιτιολογείται μόνο σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους από υπάλληλο Δήμου ή ΚΚ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Ενδεικτικά, αναδρομικότητα αναγνωρίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • λανθασμένη καταχώρηση ημερομηνίας λήξης άδειας παραμονής,
  • μη οριστική υποβολή ή ανάκληση αίτησης εκ παραδρομής,
  • αιτήσεις στις οποίες δεν αντλήθηκαν όλα τα μέλη του νοικοκυριού κατά την τροποποίηση τους.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Δήμος ή το ΚΚ αποστέλλει εισήγηση στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ στο e-mail: tm_anasfalyp@opeka.gr, με ένδειξη «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 10, ΠΑΡ.4». Στην εισήγηση πρέπει να τεκμηριώνεται σαφώς ο λόγος της αναδρομικής καταβολής, καθώς και η ημερομηνία αυτής (επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την εισήγηση).