Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης

Η πράξη έγκρισης στο Κ.Ε.Α. ανακαλείται:

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.


 2. Εάν μετά την αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης επιβεβαιωθεί, η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση, α) αν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επεστράφησαν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ή β) αν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.


 3. Σε περίπτωση που δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού, που δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν τους δικαιούχους και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, και συγκεκριμένα:

  • Τις υποχρεώσεις που αφορούν στον ΟΑΕΔ.
  • Την υποχρέωση περί μη εκούσιας και αναιτιολόγητης παραίτησης από την εργασία τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις.


 4. Σε περίπτωση που δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν τους δικαιούχους και τα υπόλοιπα μέλη ου νοικοκυριού, και συγκεκριμένα:

  • Συναίνεση στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ’ οίκον επισκέψεων.
  • Αποδοχή και ανταπόκριση σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις.


 5. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο συνεχίστηκε η φοίτηση.


 6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έως 45 ετών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης τους, δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση η οποία αφορά ειδικά στους δικαιούχους και συγκεκριμένα:

  • Τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου.
  • Την εγγραφή σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η ανωτέρω υποχρέωση.


 7. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου.


 8. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.