Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 Ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το μήνα Φεβρουάριο, το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει για το σύνολο του μήνα Μαρτίου. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση υποβληθεί π.χ. στις 5 ή στις 25 Φεβρουαρίου, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα αφορά το μήνα Μάρτιο και θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο πενθήμερο του Μαρτίου.

Σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 1ης ημέρας του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο αναδρομικά.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η αίτηση υποβληθεί οριστικά στα τέλη του μήνα (π.χ. Μαρτίου) και λόγω τεχνικού προβλήματος εγκριθεί μεταγενέστερα, δηλαδή, στις αρχές του επόμενου (Απρίλιο), το δικαίωμα στην εισοδηματική ενίσχυση ισχύει από τον επόμενο μήνα εκείνου κατά τον οποίο υποβλήθηκε οριστικά και όχι εκείνου κατά τον οποίο εγκρίθηκε (δηλαδή από τον Απρίλιο και όχι από τον Μάιο).

Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 Ευρώ ανά μήνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν το εγκεκριμένο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι π.χ. 6 Ευρώ, το ποσό που θα καταβληθεί είναι 10 Ευρώ.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της πρώτης καταβολής. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ξεκινήσει τον μήνα Μάρτιο (για τις αιτήσεις που θα εγκριθούν το μήνα Φεβρουάριο), και εφόσον δεν συντρέξουν στο μεταξύ λόγοι διακοπής της, η καταβολή του Κ.Ε.Α. θα γίνει μέχρι και τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Η ωφελούμενη μονάδα θα πρέπει να επανυποβάλει αίτηση τον μήνα Φεβρουάριο του επόμενου έτους για να εξακολουθήσει να λαμβάνει την εισοδηματική ενίσχυση.