Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

2. Επεξεργασία της αίτησης

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση:

 1. τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
 2. τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά,
 3. τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα ή προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ότι μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση ΚΥΑ του προγράμματος, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.

Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης, απόρριψης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΑ.

Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται

 • είτε να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ
 • είτε να υποβάλλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόθη η σχετική πράξη.

Τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης δύναται να τροποποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος:

 1. από τον δικαιούχο απευθείας, σε περίπτωση προς τα άνω διόρθωσης των εισοδηματικών ή/και περιουσιακών του στοιχείων, ή διόρθωσης του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή οποιασδήποτε αλλαγής για την οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών,
 2. από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων, σε περίπτωση προσκόμισης, από τον δικαιούχο, δικαιολογητικών που να τεκμηριώνουν την αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής,
 2. από οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού, μέσω του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής ,
 3. αυτομάτως, σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αμέλειας,
 4. αυτομάτως, σε περίπτωση διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ,
 5. αυτομάτως σε περίπτωση κατά την οποία κατόπιν τριών διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.
Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη ανάκλησης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ.