Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

2. Επεξεργασία της αίτησης

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση:

  1. τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία,
  2. τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά,
  3. τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως «εγκριθείσα».

Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως «απορριφθείσα». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στο έντυπο ή την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων, ότι μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται κάποια από τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, η πράξη έγκρισης ανακαλείται αυτομάτως. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.

Οι ανωτέρω πράξεις έγκρισης, απόρριψης και ανάκλησης, φέρουν την υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εξεδόθη η σχετική πράξη.

Τα στοιχεία της εγκεκριμένης αίτησης δύναται να τροποποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος:

  1. από τον δικαιούχο απευθείας, σε περίπτωση προς τα άνω διόρθωσης των εισοδηματικών ή/και περιουσιακών του στοιχείων, ή διόρθωσης του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή οποιασδήποτε αλλαγής για την οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών,
  2. από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων, σε περίπτωση προσκόμισης, από τον δικαιούχο, δικαιολογητικών που να τεκμηριώνουν την αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου.

Προβλέπεται επίσης, η δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, στις κάτωθι περιπτώσεις:

  1. από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω του Δήμου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση,
  2. από οποιοδήποτε μέλος του νοικοκυριού, μέσω του Δήμου που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση,
  3. αυτομάτως, σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αμέλειας,
  4. αυτομάτως, σε περίπτωση διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης
  5. αυτομάτως σε περίπτωση που μετά την παρέλευση διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έγκριση της, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.