Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που θα υποβληθούν στους Δήμους είναι τα εξής (δεν είναι δυνατή προσκόμιση δικαιολογητικών στα ΚΕΠ):

  1. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή. Συγκεκριμένα,

    1. για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
    2. για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου,
    3. για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης και λογαριασμού ΔΕΚΟ. Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτήριο ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
  2. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).

  3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο). Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις και στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.

  4. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης της.

Η επόμενη δήλωση Ε1 πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Κ.Ε.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπαγωγή στο πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφονται τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε συγκεκριμένα παραδείγματα αναντιστοιχιών στην αίτηση:

Πίνακας 7: Διαδικασίες Επαλήθευσης
Γεγονός /Λόγος αναντιστοιχίας Στοιχεία/Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον Αιτούντα/Δικαιούχο προς το Δήμο Ενέργεια Δικαιούχου/Αιτούντος Πληροφοριακό Σύστημα/ΗΔΙΚΑ Ενέργεια Δήμου Σημειώσεις
ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Γέννηση Πιστοποιητικό γέννησης Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να συμπεριληφθεί το νεογέννητο μέλος της ενισχυόμενης μονάδας, προσθέτει τα στοιχεία του και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών, εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή αναστέλλεται προσωρινά.
Υιοθεσία Αποδεικτικό έγγραφο υιοθεσίας (δικαστική απόφαση που να ορίζει γονική μέριμνα εκ του νόμου ή οικογενειακή κατάσταση) Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να συμπεριληφθεί στην αίτηση το μέλος που υιοθετήθηκε, προσθέτει τα στοιχεία του και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών.
Θάνατος Πιστοποιητικό θανάτου Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξαιρεθεί το μέλος της ενισχυόμενης μονάδας που απεβίωσε και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης. Σε περίπτωση θανάτου όλων των μελών της ενισχυόμενης μονάδας, διακόπτεται η καταβολή από την πρώτη ημέρα του μήνα μετά το θάνατο του δικαιούχου ή των δικαιούχων Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
Γάμος / Αστική Ένωση / Συμβίωση Πιστοποιητικό γάμου ή Πιστοποιητικό Αστικής Ένωσης ή Αποδεικτικό της συμβίωσης (συμφωνητικό συμμίσθωσης ή στεγαστικό δάνειο, κοινά χρηματοοικονομικά συμφέροντα όπως τραπεζικοί λογαριασμοί) Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να συμπεριληφθεί στην αίτηση ο/η σύζυγος/σύντροφος, προσθέτει τα στοιχεία του/της και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο. Αν το άτομο που παντρεύτηκε πρόσφατα ήταν προηγουμένως μέλος άλλης ενισχυόμενης μονάδας, η σχετική αίτηση πρέπει επίσης να τροποποιηθεί αφαιρώντας το άτομο που παντρεύτηκε πρόσφατα Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
Διαζύγιο / Λήξη Αστικής Ένωσης / Λήξη Συμβίωσης Τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί του διαζυγίου ή επί της λήξης της αστικής ένωσης Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξαιρεθεί ο/η σύζυγος/σύντροφος και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
Διαζύγιο / Λήξη Αστικής Ένωσης / Λήξη Συμβίωσης Τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί του διαζυγίου ή επί της λήξης της αστικής ένωσης Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξαιρεθεί ο/η σύζυγος/σύντροφος και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
Διάσταση Απόδειξη διαβίωσης σε διάσταση (π.χ. μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ, μισθωτήριων συμβολαίων, υποβολής ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων, δικαστικής απόφασης διάστασης, αίτησης διαζυγίου) Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξαιρεθεί ο/η σύζυγος/σύντροφος και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΄Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η ωφελούμενη μονάδα άλλαξε διεύθυνση μόνιμης κατοικίας Μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί ΔΕΚΟ Υποβάλει νέα αίτηση (αντίγραφο από την προηγούμενη) με την οποία δηλώνεται η αλλαγή της διαμονής Σε περίπτωση υποβολής νέας αίτησης, ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Απώλεια εργασίας του δικαιούχου ή των μελών της μονάδας του δικαιούχου Προσκόμιση επιστολής απόλυσης από τον εργοδότη Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντανακλάται η νέα κατάσταση και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Το νέο άνεργο μέλος οφείλει να πληροί πρόσθετες προϋποθέσεις
Εύρεση εργασίας Δήλωση του ονόματος και της διεύθυνσης του εργοδότη Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντανακλάται η νέα κατάσταση και το εισόδημα και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται εντός 15 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση (εάν εντοπιστεί μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης) η καταβολή διακόπτεται.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Πώληση ή κληρονομία ή αγορά ακίνητης περιουσίας Συμβόλαιο πώλησης ή αγοράς, σύμβαση, αποδεικτικό πράξης, αποδεικτικό της οικονομικής συναλλαγής Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντανακλάται η νέα κατάσταση και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Υποχρέωση δήλωσης αγοράς ή πώλησης εντός 15 ημερών
Αγορά ή πώληση οχημάτων με κινητήρα ή διακοπή χρήση οχημάτων με κινητήρα Συμβόλαιο πώλησης ή αγοράς, σύμβαση, αποδεικτικό πράξης, αποδεικτικό της οικονομικής συναλλαγής. Αποδεικτικό εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών στο οποίο να εμφανίζεται ότι το όχημα δεν επιτρέπεται εκ του νόμου να κυκλοφορεί/αποδεικτικό κατάθεσης πινακίδων Υποβάλλει νέα αίτηση (αντίγραφο της προηγούμενης) ώστε να εξασφαλιστεί ότι αντανακλάται η νέα κατάσταση και υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στο Δήμο Ελέγχονται εκ νέου τα κριτήρια ένταξης και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης Παρέχει βοήθεια στον αιτούντα για την υποβολή της νέας αίτησης και παραλαμβάνει, επιβεβαιώνει και καταχωρεί τα σχετικά έγγραφα Υποχρέωση δήλωσης αγοράς, πώλησης, διακοπής χρήσης εντός 15 ημερών