Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Β. Δηλούμενο εισόδημα

Το δηλούμενο εισόδημα ορίζεται ως ακολούθως

Παρακάτω επεξηγούνται οι τύποι των εισοδημάτων που θα δηλωθούν στην αίτηση και ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού εισοδήματος:

 • Το εισόδημα αναφέρεται στο εισόδημα που αποκτήθηκε από κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας κατά τους 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.
 • Στην αίτηση δηλώνονται τα ακόλουθα εισοδήματα:
  • Το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα από κάθε πηγή (ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης) προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.
  • Το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων που έλαβαν τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το εισόδημα που εισπράχθηκε από μισθωτές υπηρεσίες κατά το έτος που αφορά η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (κατά την έναρξη της καθολικής εφαρμογής θα εμφανίζονται τα εισοδήματα έτους 2015), διαιρεμένο δια του δύο. Σε περίπτωση που ο αιτών το αμφισβητεί προσκομίζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτσης (πχ αντίγραφα μισθοδοσίας, επιστολή απόλυσης, ανανεωμένη κάρτα από ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του πεδίου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που:

 1. το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
 2. το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
 • Το επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αφαίρεση του 20% του καθαρού εισοδήματος πραγματοποιείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν υπολογίζεται/συμπληρώνεται από τον αιτούνται ή από τους υπαλλήλους των Δήμων/ΚΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αλλαγή στο εισόδημα πρέπει να δηλώνεται εντός 15 ημερών από τη στιγμή της είσπραξης του. Αυτό σημαίνει ότι αν ο αιτών π.χ. αρχίσει να εισπράττει εισοδήματα από συντάξεις, θα πρέπει να τροποιεί σε μηνιαία βάση την αίτηση του δηλώνοντας τα αντίστοιχα εισοδήματα. Σημειώνεται ότι εφόσον η τροποποίηση αφορά προς τα πάνω αλλαγές του εισοδήματος, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και ο αιτών μπορεί να τροποποιήσει την αίτηση του απευθείας, χωρίς να μεταβει στο Δήμο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε εισόδημα που εισπράτεται σε τακτική ή μη βάση (π.χ. εισοδήματα από επιδόματα, επιδοτήσεις, εργόσημα κτλ).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Υπογραμμίζεται ότι τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία συζύγου κάποιου εκ των μελών του νοικοκυριού, που διαμένει στο εξωτερικό, προσμετρούνται στον υπολογισμό των κριτηρίων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο 2 παρουσιάζεται παράδειγμα υπολογισμού του συνολικού εισοδήματος για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. νοικοκυριού, μέλος του οποίου έχει εισοδήματα από εργασία.

Πλαίσιο 2: Παράδειγμα Υπολογισμού Συνολικού Εισοδήματος για τον Καθορισμό της Ένταξης στο Κ.Ε.Α.

Ας υποθέσουμε ότι η ωφελούμενη μονάδα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο και ένα πρόσθετο ενήλικο μέλος (για παράδειγμα έναν ανιόντα και όλοι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εισόδημα του κάθε ατόμου για το προηγούμενο έτος.

Πηγή εισοδήματος Του συζύγου Της συζύγου Του τέκνου Του Ανιόντος ΣΥΝΟΛΟ
Ακαθάριστο εισόδημα
Μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα που αποκτήθηκε με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο και ποσά από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας 0 € 2.000 € 0 € 0 € 2.000 € – 20% = 2.000 € – 400 € = 1.600 €
Συντάξεις 0 € 0 € 0 € 2.760 € 2.760 €
Γεωργικές δραστηριότητες 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Εμπορικές επιχειρήσεις 500 € 0 € 0 € 0 € 500 €
Ελευθέρια επαγγέλματα 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ακίνητη περιουσία 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Κεφάλαιο 50 € 0 € 0 € 0 € 50 €
Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Εισόδημα από επιδόματα που δεν φορολογούνται
Οικογενειακό επίδομα 480 € 0 € 0 € 0 € 480 €
ΣΥΝΟΛΙΚO ΕΙΣOΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ         5.390 €

Το συνολικό εισόδημα του ανωτέρω νοικοκυριού είναι 5.390 € ετησίως, ή 2.695 € ανά εξάμηνο, το οποίο είναι κάτω από το ποσό που αντιστοιχεί στο εγγυημένο ποσό

(200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 €

οπότε αυτό το νοικοκυριό είναι δυνητικά επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο.

Σημειώστε ότι το συνολικό εισόδημα για το νοικοκυριό είναι στην πραγματικότητα 5.790 €.

Ωστόσο, επειδή η σύζυγος απέκτησε 2.000 € σε καθαρό εισόδημα από «μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο και από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας», το 20% εκ του ποσού των 2.000 €, άλλως 400 €, αφαιρέθηκε από το εισόδημα. Έτσι, το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού είναι χαμηλότερο από το όριο, καθιστώντας αυτό το νοικοκυριό δυνητικά επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα.

Σημειώστε ότι το εισόδημα υπολογίζεται προ φόρων, αλλά μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.

Σε περίπτωση που κάποιο ενήλικο μέλος της ωφελούμενης μονάδας βρει εργασία (προσωρινή, περιστασιακή ή μόνιμη) μετά την ένταξη στο πρόγραμμα, αφού πρώτα το δηλώσει, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα εισοδήματα:

 • κατά τον πρώτο μήνα της εργασίας το 100% του μισθού,
 • κατά τους δύο επόμενους μήνες το 40% του μισθού.

Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα επανεξετάζονται και η παροχή του Κ.Ε.Α. διακόπτεται, εάν το εισόδημα από τη νέα εργασία έχει ως συνέπεια να υπερβαίνει το νοικοκυριό τα σχετικά όρια.

Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά σε διάστημα ενός έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει και διατηρήσει την εργασία του για 4 μήνες, κατόπιν χάσει την εργασία του (για οποιοδήποτε λόγο) και μετά από π.χ. 3 μήνες βρει άλλη εργασία, η ανωτέρω εξαίρεση θα εφαρμοστεί μόνο μια φορά (την πρώτη που βρήκε εργασία).

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ο ορισμός και οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα:

Πίνακας 5: Βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του Εισοδήματος
Είδος εισοδήματος
 • Ακαθάριστο (προ φόρων και μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση)
 • Όλες οι πηγές εισοδήματος: εισόδημα από εργασία, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από μισθώματα, εισόδημα από κοινωνικές παροχές (όπως οικογενειακά επιδόματα, επίδομα ανεργίας κλπ.)
Εισόδημα που εξαιρείται
 • Εισόδημα από τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας
 • Εισόδημα από επίδομα αναδοχής
 • Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας
 • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της ωφελούμενης μονάδας βρει εργασία (προσωρινή, περιστασιακή ή μόνιμη) δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα εισοδήματα: α) το 100% του μισθού από τη νέα εργασία δεν θα συνυπολογίζεται στον υπολογισμό του εισοδήματος κατά τον πρώτο μήνα, β) το 40% του μισθού από τη νέα εργασία δεν θα συνυπολογίζεται κατά τους επόμενους 2 μήνες. Η παραπάνω παράλειψη συνυπολογισμού από τον υπολογισμό του εισοδήματος για το πρόγραμμα Κ.Ε.Α. θα παρέχεται μόνο μία φορά σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της.
Περίοδος αναφοράς για τον Υπολογισμό του Εισοδήματος
 • Έξι μήνες πριν από τον μήνα υποβολής των αιτήσεων.