Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Β. Δηλούμενο εισόδημα

Παρακάτω επεξηγούνται οι τύποι των εισοδημάτων που θα δηλωθούν στην αίτηση και ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού εισοδήματος:

 • Το δηλούμενο εισόδημα αναφέρεται στο εισόδημα που αποκτήθηκε από κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας κατά τους 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης.
 • Στην αίτηση δηλώνονται τα ακόλουθα εισοδήματα:
  • Το συνολικό πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης (ημεδαπής και αλλοδαπής)- προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.
  • Το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων που έλαβαν τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν αντλούνται εισοδηματικά στοιχεία από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με τις οποίες διασυνδέεται η πλατφόρμα του ΚΕΑ για τους έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, στην αίτηση εμφανίζεται προσυμπληρωμένο το εισόδημα που εισπράχθηκε κατά το έτος που αφορά η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διαιρεμένο δια του δύο (βλ. πλαίσιο 2). Σε περίπτωση που ο αιτών το αμφισβητεί, προσκομίζει δικαιολογητικό που να αποδεικνύει ότι δεν εισέπραξε το ανάλογο ποσό κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης (πχ αντίγραφα μισθοδοσίας, επιστολή απόλυσης, εγγραφή στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ). Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του πεδίου χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικού, με μοναδικές εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που:

 1. το πεδίο δεν είναι προσυμπληρωμένο, οπότε ο αιτών (ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος Δήμου ή ΚΕΠ) είτε το αφήνει μηδενικό, είτε συμπληρώνει τυχόν εισοδήματα που εισέπραξε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
 2. το ποσό που δηλώνει ο πολίτης είναι μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο.

Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
 • Το επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
 • την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών.
 • το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88)- (επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους της διάταξης του άρθρου 65 του ν. 4520/2018).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αφαίρεση του 20% του καθαρού εισοδήματος πραγματοποιείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν υπολογίζεται/συμπληρώνεται από τον αιτούνται ή από τους υπαλλήλους των Δήμων/Κέντρων Κοινότητας.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ! Τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία συζύγου, που διαμένει στο εξωτερικό, προσμετρούνται στον υπολογισμό των κριτηρίων για ένταξη στο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο 2 παρουσιάζεται παράδειγμα υπολογισμού του συνολικού εισοδήματος για την ένταξη στο Κ.Ε.Α. νοικοκυριού, μέλος του οποίου εμφάνιζε στην τελευταία του φορολογική δήλωση εισοδήματα από εργασία.

Πλαίσιο 2: Παράδειγμα Υπολογισμού Συνολικού Εισοδήματος για τον Καθορισμό της Ένταξης στο Κ.Ε.Α.

Ας υποθέσουμε ότι η ωφελούμενη μονάδα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο και ένα πρόσθετο ενήλικο μέλος (για παράδειγμα έναν ανιόντα και όλοι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εισόδημα του κάθε ατόμου για το προηγούμενο έτος.

Πηγή εισοδήματος Του συζύγου Της συζύγου Του τέκνου Του Ανιόντος ΣΥΝΟΛΟ
Ακαθάριστο εισόδημα
Μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα που αποκτήθηκε από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας 0 € 2.000 € 0 € 0 € 2.000 € – 20% = 2.000 € – 400 € = 1.600 €
Συντάξεις 0 € 0 € 0 € 2.760 € 2.760 €
Γεωργικές δραστηριότητες 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Εμπορικές επιχειρήσεις 500 € 0 € 0 € 0 € 500 €
Ελευθέρια επαγγέλματα 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ακίνητη περιουσία 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Κεφάλαιο 50 € 0 € 0 € 0 € 50 €
Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Εισόδημα από επιδόματα που δεν φορολογούνται
Οικογενειακό επίδομα 480 € 0 € 0 € 0 € 480 €
ΣΥΝΟΛΙΚO ΕΙΣOΔΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ         5.390 €

Το συνολικό εισόδημα του ανωτέρω νοικοκυριού είναι 5.390 € ετησίως, ή 2.695 € ανά εξάμηνο, το οποίο είναι κάτω από το ποσό που αντιστοιχεί στο εγγυημένο ποσό

(200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 €

οπότε αυτό το νοικοκυριό είναι δυνητικά επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο.

Σημειώστε ότι το συνολικό εισόδημα για το νοικοκυριό είναι στην πραγματικότητα 5.790 €.

Ωστόσο, επειδή η σύζυγος απέκτησε 2.000 € σε καθαρό εισόδημα από «μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας», το 20% εκ του ποσού των 2.000 €, άλλως 400 €, αφαιρέθηκε από το εισόδημα. Έτσι, το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού είναι χαμηλότερο από το όριο, καθιστώντας αυτό το νοικοκυριό δυνητικά επιλέξιμο για ένταξη στο πρόγραμμα.

Σημειώστε ότι το εισόδημα υπολογίζεται προ φόρων, αλλά μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά ο ορισμός και οι εξαιρέσεις από τον υπολογισμό του εισοδήματος για την ένταξη στο πρόγραμμα:

Πίνακας 5: Βασικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του Εισοδήματος
Είδος εισοδήματος
 • Ακαθάριστο (προ φόρων και μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση)
 • Όλες οι πηγές εισοδήματος: εισόδημα από εργασία, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από μισθώματα, εισόδημα από κοινωνικές παροχές (όπως οικογενειακά επιδόματα, επίδομα ανεργίας κλπ.)
Εισόδημα που εξαιρείται
 • Εισόδημα από τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας
 • Εισόδημα από επίδομα αναδοχής
 • Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας
 • Η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών
 • Το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α΄88)
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εξαίρεση υπολογισμού του εισοδήματος από εργασία για τους τρεις πρώτους μήνες ΔΕΝ έχει εφαρμογή σύμφωνα με τη νέα «αρχιτεκτονική» του προγράμματος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών («πάγωμα» εξαμήνου).
Περίοδος αναφοράς για τον Υπολογισμό του Εισοδήματος
 • Έξι μήνες πριν από τον μήνα υποβολής των αιτήσεων.