Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Γλωσσάριο

ΑιτώνΑναφέρεται στο ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΑνήλικοςΤα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
Απροστάτευτα τέκναΤα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού, για τους σκοπούς του προγράμματος, λογίζονται ως ενήλικες.
ΆστεγοιΤα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης E1. Η αστεγία δεν δύναται να πιστοποιείται μόνο από την δήλωση αυτής κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1.
Δηλούμενο ΕισόδημαΑναφέρεται στο συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού από κάθε πηγή προέλευσης, προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και του εισοδήματος που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο), κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. Από το δηλούμενο εισόδημα εξαιρούνται τα παρακάτω: το επίδομα αναδοχής, καθώς και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
ΔικαιούχοςΤο ενήλικο άτομο που υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α..
Δικαιούχος και τα μέλη της μονάδας του δικαιούχουΤο φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση και τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στην αίτηση που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα και που έχουν εγκριθεί για την παροχή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.. Τα μέλη του νοικοκυριού που, είτε εκτίουν ποινή φυλάκισης, είτε εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού, όπως αυτό ορίζεται για τους σκοπούς του εν λόγω προγράμματος και συνεπώς δεν συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και η περιουσία τους σε αυτά του νοικοκυριού που αιτείται για το Κ.Ε.Α..
Δυνάμενοι για εργασίαΟι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. ηλικίας 18 έως 65 ετών που δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στους Μη δυνάμενους για εργασία δικαιούχους (βλ. παρακάτω).
Εγγυημένο ποσόΤο ποσό στο οποίο εγγυάται το πρόγραμμα ότι θα ανέρχεται το εισόδημα κάθε νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α..
Εισόδημα που υπολογίζεται για την ένταξη στο ΠρόγραμμαΑναφέρεται στο εισόδημα που υπολογίζεται για την ωφελούμενη μονάδα που υποβάλλει αίτηση. Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει: το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, από υπηρεσίες που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και το 20% του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
Έντυπο συναίνεσηςΤο έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος και υπογράφεται (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, πριν την υποβολή της αίτησης στο Δήμο ή στο ΚΕΠ. Με την υπογραφή του εντύπου συναίνεσης τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (και τα φιλοξενούμενα μέλη, αν υπάρχουν) δηλώνουν ότι συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.
Κοινωνική έρευναΚοινωνική έρευνα είναι η διαδικασία της διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων μονάδων, που διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεί να περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, κατά περίπτωση, ενώ διεξάγεται συνήθως στο πλαίσιο της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης. Οι υπάλληλοι του Δήμου θα πρέπει να καταγράφουν στο φάκελο το λόγο για τον οποίο κρίθηκε αναγκαία η κοινωνική έρευνα.
Μη δυνάμενοι για εργασίαΟι δικαιούχοι που δεν μπορούν να εργαστούν. Περιλαμβάνονται δικαιούχοι που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: -ΑμεΑ, -φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, όσοι συμμετέχουν σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς εργασιακή σχέση,
Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσηςΑναφέρεται στο χρηματικό ποσό που λαμβάνει κάθε ωφελούμενη μονάδα σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του Εγγυημένου Ποσού και του εξαμηνιαίου δηλούμενου Εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται για την ένταξη στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια έξι.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριόΚάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Μονογονεϊκές οικογένειεςΣτις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή σε εκείνες στις οποίες ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Πολυπρόσωπο νοικοκυριόΟλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Υπολογισμός Εισοδήματος σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασίαΣε περίπτωση που ενήλικο μέλος βρει εργασία (προσωρινή, περιστασιακή ή μόνιμη) κατόπιν ένταξης του νοικοκυριού στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα εισοδήματα: α) το 100% του μισθού από τη νέα εργασία δεν θα συνυπολογίζεται στον υπολογισμό του εισοδήματος κατά τον πρώτο μήνα, β) το 40% του μισθού από τη νέα εργασία δεν θα συνυπολογίζεται κατά τους επόμενους 2 μήνες. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα επανεξετάζονται και η παροχή του Κ.Ε.Α. διακόπτεται, εάν το εισόδημα από τη νέα εργασία έχει ως συνέπεια να υπερβαίνει το νοικοκυριό τα σχετικά όρια. Η ανωτέρω εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα δύναται να εφαρμοστεί μια και μόνη φορά σε διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος της καθολικής εφαρμογής του Κ.Ε.Α..
Φιλοξενούμενα Μέλη του ΝοικοκυριούΤο πολυπρόσωπο νοικοκυριό δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια. Η φιλοξενία πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (κωδ. 801-803). Όταν ένα νοικοκυριό περιλαμβάνει φιλοξενούμενα μέλη, o αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο μέσω των δήμων ή των ΚΕΠ.
Ωφελούμενη μονάδαΑναφέρεται στα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, όπως ορίστηκαν ανωτέρω, ή τις κατηγορίες αστέγων που περιγράφηκαν ανωτέρω και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης ως μονάδα.