Κάνε κλικ εδώ για να επιλέξεις
"Οδηγό Εφαρμογής" ή "Συχνές Ερωτήσεις"

Γλωσσάριο

Αιτών Αναφέρεται στο ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Ανήλικα μέλη Τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.
Απροστάτευτα τέκνα Τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.
Άστεγοι Τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση των Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους. Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της προθεσμίας για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης E1. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Δηλούμενο Εισόδημα Αναφέρεται στο συνολικό πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού από κάθε πηγή προέλευσης, προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και του εισοδήματος που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο), κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α.. Από το δηλούμενο εισόδημα εξαιρούνται τα παρακάτω: α) το επίδομα αναδοχής, β) τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος, γ) η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και δ) το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους.
Δικαιούχος Το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ.
Δυνάμενοι για εργασία Οι δικαιούχοι του Κ.Ε.Α. ηλικίας 18 έως 65 ετών που δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στους μη δυνάμενους για εργασία δικαιούχους (βλ. παρακάτω).
Εγγυημένο ποσό Το ποσό στο οποίο εγγυάται το πρόγραμμα ότι θα ανέρχεται το εισόδημα κάθε νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α..
Εισόδημα που υπολογίζεται για την ένταξη στο Πρόγραμμα Αναφέρεται στο εισόδημα που υπολογίζεται για την ωφελούμενη μονάδα που υποβάλλει αίτηση. Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει: το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
Έντυπο συναίνεσης Το έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος και υπογράφεται (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, πριν την υποβολή της αίτησης στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας. Με την υπογραφή του εντύπου συναίνεσης τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού (και τα φιλοξενούμενα μέλη, αν υπάρχουν) δηλώνουν ότι συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.
Κοινωνική έρευνα Κοινωνική έρευνα είναι η διαδικασία της διερεύνησης των συνθηκών διαβίωσης των ωφελούμενων μονάδων (π.χ. διαπίστωση αστεγίας), που διενεργείται από Κοινωνικό Λειτουργό και μπορεί να περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, κατά περίπτωση, ενώ διεξάγεται συνήθως στο πλαίσιο της εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης.
Μη δυνάμενοι για εργασία Οι δικαιούχοι που δεν μπορούν να εργαστούν. Περιλαμβάνονται δικαιούχοι που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: - ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή που δηλώνουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης για ένταξη στο ΚΕΑ, «ανίκανα για εργασία». - Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών, όσοι συμμετέχουν σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς εργασιακή σχέση.
Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης Αναφέρεται στο χρηματικό ποσό που λαμβάνει κάθε ωφελούμενη μονάδα σε μηνιαία βάση. Υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του Εγγυημένου Ποσού και του εξαμηνιαίου δηλούμενου Εισοδήματος, όπως αυτό υπολογίζεται για την ένταξη στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια έξι.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό Κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Μονογονεϊκές οικογένειες Στις μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή σε εκείνες στις οποίες ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα) ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Επιπλέον, για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας.
Περίοδος ενίσχυσης Η περίοδος των έξι μηνών, κατά του οποίους χορηγείται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Πολυπρόσωπο νοικοκυριό Ολα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
Φιλοξενούμενα Μέλη του Νοικοκυριού Το πολυπρόσωπο νοικοκυριό δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια. Η φιλοξενία πρέπει να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Όταν ένα νοικοκυριό περιλαμβάνει φιλοξενούμενα μέλη, o αιτών οφείλει να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο μέσω των δήμων, ή των Κέντρων Κοινότητας.
Ωφελούμενη μονάδα Αναφέρεται στα μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, όπως ορίστηκαν ανωτέρω, ή τις κατηγορίες αστέγων που περιγράφηκαν ανωτέρω και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».